Principy nepřetržitého sledování glykemie

Metoda nepřetržitého sledování glykemie společnosti Medtronic je založena na měření elektrického proudu protékajícího elektrodou zavedenou do podkoží. Tato elektroda je nazývána senzor. Elektrický proud protékající senzorem je měřen každých 5 minut a glykemie v mezibuněčné tekutině je počítána podle vzorce
       SG = ISIG x CAL      {Principles 1}
kde SG je (senzorem naměřená) glykemie v mezibuněčné tekutině v mmol/l,
ISIG je elektrický proud protékající senzorem v nA
a CAL je kalibrační faktor v mmol/l/nA.

Protože neexistuje přímá metoda měření glykemie v mezibuněčné tekutině, je pro zjištění kalibračního faktoru používána hodnota glykemie v kapilární krvi změřená pomocí glukometru. Nastavení kalibračního faktoru je vyžadováno nejpozději každých 12 hodin a kalibrační faktor je počítán jako
       CAL = BG / ISIG+10      {Principles 2}
kde BG je glykemie v kapilární krvi změřená glukometrem v mmol/l
a ISIG je elektrický proud protékající senzorem v nA změřený 10 minut po měření glykemie v kapilární krvi.

Metoda je založena na následujících předpokladech:

  • koncentrace glukózy (glykemie) v kapilární krvi je shodná s koncentrací glukózy v mezibuněčné tekutině o 10 minut později. Pro podrobnosti viz sekci "Glykemické profily v krvi a mezibuněčné tekutině";
  • elektrický proud protékající senzorem je lineární funkcí koncentrace glukózy v mezibuněčné tekutině.