Glykemické profily v krvi a mezibuněčné tekutině

Provedl jsem test, abych se obeznámil se svými glykemickými profily v kapilární krvi a mezibuněčné tekutině a abych se přesvědčil, nakolik jsou předpoklady společnosti Medtronic v mém případě splněny. Test jsem provedl o víkendu, kdy jsem se nevěnoval žádným intenzivním fyzickým činnostem a byl jsem schopen měřit glykemii v kapilární krvi každých 15 minut v prostředí s pokojovou teplotou. Profily glykemie v kapilární krvi a mezibuněčné tekutině jsou ukázány na Obr. Profiles 1.

Obr. Profiles 1.    Porovnání glykemických profilů změřených glukometrem a senzorem

Senzor jsem kalibroval v 8:46 na hodnotu 4.2 mmol/l, kterou jsem změřil glukometrem a po dobu 11 hodin mezi 9:30 (Čas = 0) a 20:30 (Čas = 660) jsem sbíral hodnoty glykemie v krvi a mezibuněčné tekutině.

Porovnání obou profilů ukazuje, že:

Provedl jsem regresní analýzu při zohlednění obou výše uvedených faktů s následujícími výsledky:

Glykemický profil založený na koeficientech získaných regresní analýzou je porovnán s glykemickými profily v kapilární krvi a mezibuněčné tekutině na Obr. Profiles 2.

Obr. Profiles 2.    Výsledky regresní analýzy

Obr. Profiles 2. ukazuje výrazně lepší shodu mezi glykemickým profilem v kapilární krvi a glykemickým profilem v mezibuněčné tekutině založeném na vzorci s přidanou konstantou než bez ní. Shoda je velmi dobrá s výjimkou oblastí kolem minimálních a maximálních hodnot glykemie. Zelený profil glykemie v mezibuněčné tekutině založený na výsledcích regresní analýzy je posunut vlevo o 12 minut, aby byla ukázána shoda s červeným profilem glykemie v kapilární krvi. Tento posun je aplikován uměle a v realitě ho není možné dosáhnout. Profil hodnot elektrického proudu protékajícího senzorem (ISIG) a z něho odvozený profil glykemie v mezibuněčné tekutině budou vždy zpožděny za profilem glykemie v kapilární krvi. V případě tohoto experimentu přibližně o 12 minut, jak je ukázáno na Obr. Profiles 3.

Fig. Profiles 3.    Zpoždění mezi glykemickým profilem v kapilární krvi a v mezibuněčné tekutině

Další analýza ukazuje, že rozdíly mezi hodnotami glykemie v kapilární krvi měřenými glukometrem a hodnotami glykemie v mezibuněčné tekutině zobrazovanými pumpou Paradigm závisí na:

Na základě rovnic {Principles 1}
       SG = ISIG x CAL
a {Profiles 1}
       SG = ISIG x CAL + ADD
je možné odhadnout rozdíl mezi skutečnou hodnotou glykemie v mezibuněčné tekutině a hodnotou glykemie zobrazovanou pumpou v závislosti na hodnotě glykemie použité pro kalibraci a hodnotě konstanty ADD.
Korekční grafy jsou ukázány na Obr. Profiles 4., Obr. Profiles 5. a Obr. Profiles 6. Vodorovná osa odpovídá hodnotám glykemie zobrazovaným pumpou a vypočítaným podle rovnice {Principles 1}. Svislá osa odpovídá hodnotám glykemie vypočítaným podle vzorce {Profiles 1}, který mnohem lépe odpovídá hodnotám glykemie v kapilární krvi. Protože korekce závisí na hodnotě konstanty ADD a hodnotě glykemie použité pro kalibraci, každý graf obsahuje více čar, každou pro zvláštní hodnotu glykemie použité při kalibraci (Obr. Profiles 4. a Obr. Profiles 5) nebo pro zvláštní hodnotu konstanty ADD (Obr. Profiles 6). Příslušné hodnoty parametrů jsou uvedeny v legendě obrázků a vyneseny v blízkosti odpovídající čáry.

Obr. Profiles 4.    Korigovaná hodnota glykemie v hypoglykemické oblasti v závislosti na hodnotě glykemie použité při kalibraci, hodnota konstanty ADD = - 2.5 mmol/l

Obr. Profiles 5.    Korigovaná hodnota glykemie v hypoglykemické oblasti v závislosti na hodnotě glykemie použité při kalibraci, hodnota konstanty ADD = - 2.5 mmol/l

Obr. Profiles 6.    Korigovaná hodnota glykemie v závislosti na hodnotě konstanty ADD, kalibrace při hodnotě glykemie 5.0 mmol/l